Kurumsal Akademi 101: Kurumsal Akademilere Giriş

Kurumsal akademiler (kurumsal üniversiteler) ilk olarak ABD’de 1910-1920 arasında başlayan işyeri organizasyonlarındaki dönüşümün devamı olarak General Motors ve General Electric gibi firmaların operasyonlarını daha etkin yapabilmek ve insan hatalarını azaltmak için kurdukları gelişim okulları ile ortaya çıksa da bizlerin hayatına, 80’lerin sonundaki küreselleşme döneminde, büyüyen şirketlerin çalışanlarını geliştirme ve kurum kültürünü yaygınlaştırma ihtiyaçlarıyla birlikte girdi.

O dönemde daha çok mevcut eğitim birimlerinin şirket vizyon ve stratejileri ile hizalanan ve yönetici geliştirme merkezi gibi görülen kurumsal akademiler, günümüze kurumsal hayatın ayrılmaz bir parçası ve bizler için yönetici geliştirme merkezinden çok daha fazla şey ifade ediyor.

Aradan geçen 40 yılda neler değişti ve biz kurumsal akademileri nasıl konumlandırmaya başladık? Gelin birlikte bakalım.

Tarihsel Gelişim

Öncelikle kurumsal akademi yatırımların yoğunlaştığı 80’lerin sonu ve 90’ların başlarında Peter M. Senge’nin liderlik ettiği Richard Beckhard, Wendy Pritchard, Timothy Nolan, Leonard Goodstein ve J. Willam Pfeiffen tarafından da desteklenen organizasyonel gelişim modeli ile yaşam boyu öğrenme, öğrenen organizasyonlar ve sistemsel düşünme felsefelerinin, teknolojik gelişmeler ve gelişen rekabet ortamında önemli bir kaldıraç etkisi yaratacağına inanılmaya başlandı.

Okuma listesi önerisi:
Fifth Discipline, Peter M. Senge, 1990
Changing the Essence: The Art of Creating and Leading Fundamental Change in Organizations, Richard Beckhard ve Wendy Pritchard, 1992
Plan or Die!: 10 Keys to Organizational Success, Timothy Nolan, Leonard Goodstein ve J. Willam Pfeiffen, 1993

Aynı dönemlerde soğuk savaşın bitmesi ve küresel ticaret bariyerlerinin kaldırılarak, Amerikan şirketlerinin küresel pazarlara açılması ile küreselleşme süreci kurumsal öğrenmeye de rol vermeye başladı.

Çok uluslu şirketlerin sayılarındaki artış, birden fazla şehirde (hatta ülkede) yer alan şirketlerin bilginin, yetkinliğin, kültürün ve iş modellerinin dolaşımını sağlama gereksinimleri kurumsal akademilerin yapılanmasının da temelini oluşturdu. (Son yüzyıla baktığımızda özellikle Amerika’da ortaya çıkan ve 90’lardan sonra küreselleşme ile Avrupa ve Asya’ya yayılan kurumsal akademilerin gelişimlerinin ekonomik, endüstriyel ve teknolojik gereksinimlerden dolayı işyeri organizasyonlarındaki değişimleri desteklemek amacıyla kurulduğu veya geliştiğini gözlemleyebiliriz.)

Önceki dönemlerde merkezileşmiş, sürekli hale getirilmiş yetkinlik tabanlı gelişim faaliyetleri vermeye başlayan şirketler, yeni iş alanlarının oluşması ve rekabetin sürekli değişmesinden dolayı şirket stratejilerinin doğrudan destekleyecek gelişim faaliyetlerine de önem vermeye başladı.

Ülkemizde ise durum Avrupa ve Amerika’dan biraz daha farklı seyretti diyebiliriz. Kurumsal akademiler, ilk olarak 1999 ve 2001 krizlerinin sonrasında şirketlerin eğitim harcamalarını kısıp, iç kaynaklara yönelme ihtiyacı ile bankacılık ve finans sektörünün öncülüğünde, uzaktan eğitim ve iç eğitmenlik süreçlerinin geliştirilmesi ile hayatımıza girmeye başladı. Bu süreci 2000’li yılların ortalarında telekomünikasyon şirketlerinin dönüşümü ve rekabeti desteklemek için kurumsal akademilerini kurmaları izledi.

Günümüzde ise kurumsal akademiler, kurumsal bilginin çalışanlara yayılmasının ve bilgiye anlık ulaşımın desteklenmesinin yanı sıra yeni çalışanları çekmek, meslek lisesi, meslek yüksekokulu, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde teknik bilgi aktarımı yapmak, müşterileri ve çalışan deneyimi yaratmak gibi birçok farklı alan da şirketlere hizmet etmekte.

Eğitim Biriminden, Kurumsal Akademiye

Kurumsal akademiler, çalışanlarına yapılandırılmış mesleki eğitim vermekten, tüm paydaşları kapsayan gelişim yapılarına, topluma katkı sağlayan eğitim merkezlerinden, kuruma gelir sağlayan kar merkezlerine kadar birçok amaçla kurulabilir.

Kurumsal akademilerin üstlendikleri görevler ve etki alanları düşünüldüğünde eğitim birimleri aralarında çok temel farklılıklar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi amacıdır. Kurumsal akademiler kurumun stratejilerine ve hedeflerine hizmet etmek için kurulurken, eğitim birimleri çalışanların eğitim taleplerinin karşılanması ve planlanması üzerine çalışmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse;

Eğitim birimleri, çalışanların eğitim taleplerini karşılamak üzere eğitim ve gelişim faaliyetleri düzenler. Kurumsal akademiler ise kurumun stratejileri ve hedeflerinden ortaya çıkan gelişim ihtiyaçlarından beslenir.

Eğitim birimleri, eğitim teknolojilerini ve alternatif gelişim yöntemlerini eğitim maliyetlerini azaltmak için kullanır. Kurumsal akademiler ise eğitim teknolojilerini veya alternatif gelişim yöntemlerini yapılandırılmış olarak bilginin kalıcılığını sağlamak için kullanır.

Eğitim birimleri, çalışanlardan gelen eğitim taleplerini standart katalog eğitimleri satın alarak karşılar. Kurumsal akademiler ise gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için stratejik iş birlikleri oluşturur.

Eğitim ve gelişim fonksiyonları reaktif olarak yönetilen şirketlerde yöneticiler, eğitimleri günlük operasyon önceliklerinin gerisinde kalan bir aktivite, eğitim bütçesini de kısılması gereken bir kalem olarak görür. Kurumsal akademiye sahip şirketlerde ise yöneticiler gelişimi rekabet avantajı olarak görür. Gelişim sürecini sahiplenir. Çalışanlarının gelişimlerini destekler ve takip eder.

Kurumsal akademi kurulum sürecinde size yol gösterip, kurumsal akademinizin başarısını, varlığını ve sürdürülebilirliğini destekleyecek adımlar için ilgili yazımı inceleyebilirsiniz.

Kurumsal Akademilerin Kuruma Katkıları

Yapılandırılmış gelişim okulları ile uzmanlaşmayı destekler
Kurumsal akademiler (kurumsal üniversiteler) birçok kurum için meslek lisesi, meslek yüksek okulu veya üniversitenin sağlayamadığı gerçek iş süreçleri / uygulamalarını, kurum kültürünü veya kurumsal deneyimi yansıtan, sürekli gelişimi ve uzmanlaşmayı destekleyen yapılandırılmış gelişim okulları ile kurumun ihtiyaç olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerin gelişmesini destekler.

Yapılandırılmış eğitimler ile çalışanlarınızın yetkinliklerini daha iyi nasıl geliştirebileceğinizi öğrenmek için Eğitim Tasarımı 101: Kurumsal Eğitim Tasarımı yazımı inceleyebilir ve Gelişim Okulları Tasarımı hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Kurum imajını destekler
Kurumsal akademilerin dolaylı ancak belki de en büyük katkılarından biri kurumun imajına büyük katkı sağlamasıdır. Birçok kurum, kurumsal akademisinin kendi markasını yaratmasını sağlayarak, müşterilerinde, değer zincirinde veya stratejik ortaklarında sürekli gelişimi, şirket içi girişimciliği ve problem çözme kültürünü destekleyen kurum kültürü güven yaratıp, yeni iş fırsatları oluşturur.

İşveren markasını destekler
Kurumsal akademiler sadece yapılandırılmış oryantasyon, mesleki ve liderlik gelişim programları değil, çalışanları gelişim sürecinin merkezine koyarak bireysel gelişimi, hatta aile ve emeklilik sonrasındaki hayatı destekleyecek gelişim faaliyetleri sağlar.

Özellikle yeni mezun adaylar için üniversitenin devamı olarak yarattığı öğrenme ortamı ve gelişim imkanları ile üniversitelerde yürüttüğü gelişim programları ile birçok kurumsal akademi kurumların yeni çekim merkezi durumdadır.

Yönetim ekiplerini gelişim sürecinin parçası yapar
Eğitim birimlerinin aksine kurumsal akademiler kurumun stratejilerine ve hedeflerine hizmet etmek için çalışırlar. Bu da kurumun hedeflerine ulaşabilmeleri için birim yöneticilerinin, kurumsal akademinin ve üst yönetimin çalışanların gelişimlerinin sorumluluklarını paylaşmalarına, gelişimi takip etmelerine, çalışanları desteklemelerine ve etkin bir şekilde sürecin içinde yer almalarını sağlar.

Eğitim bütçesinin etkin kullanımını sağlar
Kurumsal akademiler kurumun bilgi birikimini çalışanlara aktaracak ve iş yerinde öğrenmeyi destekleyecek gelişim faaliyetleri düzenlerler. Bunun için de kurumun iç kaynakları olan yöneticileri, konu uzmanlarını, iç eğitmenleri etkin bir şekilde kullanıp kendi eğitimlerini tasarlarlar. Ayrıca tasarladıkları eğitimleri değer zincirine veya farklı mecralarda sunarak kar merkezi olarak konumlanırlar.

Kurumsal Akademilerin Gelişim Alanları

Kurumsal akademilerin kurumlara kanıtlanmış birçok faydası vardır. Bununla birlikte iyi tasarlanmayan bir kurumsal akademi beklentileri karşılayamaz hatta kurumun imajına bile zarar verebilir.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken konular aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Sadece adında kurumsal akademi yer alan eğitim birimleri
Daha önce de belirttiğim gibi kurumsal akademiler kurum içi veya dışı güçlü bir markalama sunar. Sadece kurumsal akademi adına sahip, çalışanların taleplerini karşılamak için çalışan eğitim birimi olarak devam eden yapılar, beklentileri yükseltecektir. Ancak mevcut yapı gereği beklentileri karşılamayacağınızdan çalışanlarınızın veya paydaşların size olan inancı azalacaktır.

Yüksek bütçe ihtiyacı
Kurumsal akademiler uzun vadede direk veya dolaylı olarak kurumun bütçesine katkı sağlayabilecek durumda olsalar bile gerçek anlamda bir kurumsal akademi, eğitim alanları, program geliştirme maliyetleri, sistem ve teknoloji gereksinimleri düşünüldüğünde yüksek bütçeli bir yatırım haline gelebilir. Sürdürülebilirlik konusunda ise yapılan araştırmalar kurumsal akademilerin bütçesinin kurumun maaş bütçesinin %2,5’i veya toplam cirosunun binde 1’i olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle eğitim biriminden kurumsal akademiye dönüşüm sürecinde üst yönetim için yüksek maliyetler olarak değerlendirilebilir.

Yönetim desteğinin eksikliği
Kurumsal akademiler, tasarımdan başlayarak tüm yaşam döngüsü süresince üst yönetim ve fonksiyon liderlerinin desteğini almak durumundadır. Yöneticilerin kurumsal akademiye gelişim ihtiyaçlarını zamanında aktarmamaları, çalışanların gelişimlerini desteklememeleri veya gelişim sürecine katılmamaları kurumsal akademinin, kurumun gerçek ihtiyaçlarına odaklanmasını veya kurum içi öğrenme kültürü oluşmasını engeller.

Başarılı kurumsal akademi çalışmalarınızı veya süreçlerinizi uluslar arası yarışmalarda ödüllendirmek isterseniz ilgili yazımı inceleyebilir veya Kurumsal Gelişim Ödülleri İçin Başvuru Danışmanlığı hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Augdemy olarak, kurumların stratejilerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları teknolojileri, gelişim faaliyetlerini ve hizmetleri sunup, gelişim süreçlerini iyileştirmelerine destek oluyoruz. Kurumsal akademi sürecinizi yönetmek veya mevcut kurumsal akademinizi değerlendirmek için Kurumsal Akademi Tasarımı, iç eğitmenlerinizi geliştirmek veya seçmek için ise İç Eğitmen Seçme ve Geliştirme çalışmalarımıza göz atabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Diğer çalışma alanlarımız için tıklayınız.
Eğitim kataloğumuz için tıklayınız.

Bu yazıyı paylaşın!

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılarımız

Geleceğin Yetkinlikleri

Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) geçtiğimiz günlerde yayınladığı “2020 Yılında Sahip Olunması Gereken En Önemli Yetkinlikler” raporuna göre günümüzde en çok gereksinim duyduğumuz yetkinliklerin %35’i değişecek. Peki biz bu değişimden nasıl etkileneceğiz?

Eğitim Tasarımı 101: Kurumsal Eğitim Tasarımı

Eğitim tasarımı ve iç eğitim süreci ile kurumlar ihtiyaç duydukları bilgileri ve tecrübelerini çalışanlarına aktarak gelişimin sürekliliğini sağlar. Peki bir eğitim tasarım süreci nasıldır?

2023-08-25T10:42:57+03:00
Go to Top